فرار مالیاتی واقعیتی اجتناب ناپذیر… از پرداخت خریدار تا فرار فروشنده؟!   بیش از ۱۰ سال است که قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده بنا به ضرورت‌های اقتصادی در کشور مابیشتر بخوانید »