غلبه بر افسردگی به کمک آزمایش “الکتروانسفالوگرافی” اندازه‌گیری فعالیت الکتریکی در مغز از طریق “الکتروانسفالوگرافی” (EEG) می‌تواند پاسخ بیمار به داروهای ضد افسردگی را پیش‌بینی کند. به گزارش رمز پرس  وبیشتر بخوانید »