کارگران امسال چقدر عیدی می‌گیرند؟ در حالی که همه ساله پرداخت عیدی و پاداش کارگران در پایان سال پرداخت می شود، بخشی از کارگران به دلیل سخت شدن شرایط زندگیبیشتر بخوانید »