وعده توقف تولید خودروهای ناقص  به گزارش رمز پرس مدیرکل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: با اعمال سیاست توجه به عمق ساخت داخل در صنعت خودرو کهبیشتر بخوانید »