ترخیص کالاها از گمرک در گرو مجوز از دیگر سازمان‌ها مانده است  در گزارشی از رمزپرس علت این تاخیر ۱۷ ساله در ترخیص این کالاها گفت که برخی از اینبیشتر بخوانید »