اتفاقاتی که رئیس جمهوری امریکا را از عدم استیضاح مطمئن کرده است از این وقایع می توان چند نتیجه گرفت: نامزدی بایدن شدیدا آسیب دیده است: برای دونالد ترامپ، اعلامیهبیشتر بخوانید »