امیر  جعفری صامت:   عدالت حقوقی در قصاص آمریکایی ها در محل پایگاه عین الاسد  اجرا شد   در گزارشی از  رمز پرس    از قلم  امیر  جعفری صامت    : عدالتبیشتر بخوانید »