وزیر بهداشت آب پاکی را روی دست دانشگاه آزاد ریخت؛ ظرفیت پذیرش دانشجوی علوم پزشکی دانشگاه آزاد تغییر نمی‌کند/مقررات را زیرپا نمی‌گذاریم وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه ظرفیتبیشتر بخوانید »