در جلسه کمیسیون برنامه با حضور وزیر کار مطرح شد تصویب ١٣۶هزار طرح برای اشتغالزایی ٣٧۴هزار نفر در روستاها سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت که ۱۳۶ هزاربیشتر بخوانید »