آغاز همکاری ایران با روسیه به گزارش پایگاه خبر رمز پرس به نقل از ایرنا این توافق روز (چهارشنبه) هفته گذشته بین عبدالله عمروف مدیرعامل بانک روسی و علی لطفیبیشتر بخوانید »