روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس به گزارش رمز پرس از ایسنا سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ضمن تشریح روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس گفت کهبیشتر بخوانید »