رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از اختصاص رقم ۳۰ هزار میلیارد تومانی به عنوان منابع مالی برای توسعه استان تهران خبر داد. یه گزارش رمزپرس،نعمت الله ترکیبیشتر بخوانید »