شناسایی یک تغییر ژنتیکی موثر بر بیماری مغزی پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی نشان داده‌اند که تغییر در یک ژن خاص می‌تواند بر بیماری مغزی موثر باشد. به گزارش رمزبیشتر بخوانید »