اخیرا شواهد و گزارشاتی منتشر شده که نشان می دهند ریسک آسیب تالیدومید به جنین در رحم از جانب شرکت گروننتال GmbH نادیده گرفته شده بود.  به گزارش رمز پرسبیشتر بخوانید »