سازمان هواشناسی ضمن اعلام کرد امروز و امشب در مناطق وسیعی از کشور از جمله در تهران باران و برف می‌بارد، سازمان هواشناسی ضمن اعلام این که امروز و امشببیشتر بخوانید »