جهانی شدن «شب‌چله» تقویت دیپلماسی می‌آورد «شب‌چله»چند ملیتی یا انفرادی به یونسکو می‌رود؟ رئیس سازمان میراث‌فرهنگی می‌گوید: مردم از میراث‌فرهنگی برای ثبت‌جهانی ‌«شب‌چله» مطالبه دارند بنابراین سازمان تلاش می‌کند تابیشتر بخوانید »