در گزارشی از رمزپرس فاز سوم پروژه شبکه ملی اطلاعات در راستای تحقق دولت الکترونیکی در نمایشگاه الکامپ سال ۱۳۹۶ توسط واعظی افتتاح شد و از مزایای آن اجرای تفکیکبیشتر بخوانید »