به گزارش رمز پرس طی  مصاحبه ای  با دکتر امیر جعفری صامت پژوهشگر و مدرس دانشگاه  راهکارهای حقوق و اقتصادی پیشگیری از شبه ورشکستگی بانک ها تشریح گردید ایشان با تأکیدبیشتر بخوانید »