شایسته‌سالاری، یک ضرورت در مسیر توسعه از دیدگاه  دکتر نعمت اله انوری با توجه به نقش انسان در دهه‌هاي اخير اهميت مدير به عنوان رهبري هدايتگر در عرصه سازمان‌هاي پيشرو بربیشتر بخوانید »