شایسته‌سالاری، یک ضرورت در مسیر توسعه نعمت اله انوری، کارشناس ارشد عمران زلزله و کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک، دکترای تخصصی شهر سازی کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک،  در گزارشی از رمزبیشتر بخوانید »