سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: سیاست راهبردی ایران در تعامل و همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان با قدرت ادامه خواهد یافت. سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: سیاست راهبردیبیشتر بخوانید »