سفیر دانمارک فردا به تهران باز می‌گردد دنی عنان سفیر ایران در دانمارک خبر داد که سفیر این کشور اروپایی فردا به تهران بر می گردد و فعالیت خود رابیشتر بخوانید »