سفر آبه به ایران نخستین سفر یک نخست وزیر ژاپنی به تهران است؛ نخست‌وزیر پادشاهی ژاپن دقایقی پیش در رأس یک هیئت عالی‌رتبه وارد تهران شد.  و از سوی محمدبیشتر بخوانید »