همتی تاکید کرد تمرکز جدی بانک‌ها به تامین سرمایه در گردش تولید رییس کل بانک مرکزی بر توجه به تولید و رشد اقتصادی در جهت تقویت ارزش پول ملی تاکیدبیشتر بخوانید »