قلی خسروی :مشاوران املاک، سازندگان و بانک‌ها با یکدیگر عجین شده تا بتوانند املاک خود را عرضه کنند. بازار مسکن در سال‌های اخیر به واسطه افزایش هزینه‌های تولید و برخیبیشتر بخوانید »