تشکر رهبر انقلاب از تدابیر ستاد ملی، وزارت بهداشت و طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا رهبر انقلاب در پیامی از تدابیر ستاد ملی، و وزارت بهداشت و طرح بسیجبیشتر بخوانید »