سازمان سنجش آموزش کشور موفق به کسب جایزه “نخستین دوره جایزه دولت الکترونیک” در بین ۵۷ دستگاه دولتی کشور شد. به گزارش رمزپرس به نقل از ایسنا، در اجرای دستورالعملبیشتر بخوانید »