سازمان بین‌المللی کار در جدیدترین گزارش خود آورده است با وجود گسترش بی‌سابقه حمایت‌های اجتماعی در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ در سراسر جهان، هنوز ۴٫۱ میلیارد نفر تحت پوشش نظام‌های تامیناینبیشتر بخوانید »