” زیان کاهش سود نقدی بانک ها ” دکتر امیر جعفری صامت، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی به گزارش رمز پرس در مقاله ای زیان کاهش سود نقدی بانک هابیشتر بخوانید »