اگر راننده‌ای عابری را زیر گرفت و پلیسی هم در محل دید ولی اقدام نکرد، یا راننده را فراری داد؛ آیا کسی که پشت دستگاه نشسته و برای ثبت و گزارشبیشتر بخوانید »