تاکنون خسارتی از زلزله ۶ ریشتری کرمانشاه گزارش نشده است مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه گفت: بر اساس اطلاعاتی که از فرمانداران و بخشداران گرفتیم، زلزله ۶ ریشتری هیچ خسارتبیشتر بخوانید »