گزارشها حاکی از آن است که تلفات زلزله مهیب ترکیه رو به افزایش است زلزله بامداد امروز ترکیه تلفات جانی و مالی نداشته و قریب ۲۰۰ نفر از شهروندان دربیشتر بخوانید »