رئیس ستاد مرکزی اربعین در نشست خبری: رییس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به اینکه دولت عراق با تردد زائران از مرز خسروی موافقت کرده است، گفت: امسال لغو روادیدبیشتر بخوانید »