روحانی در دیدار با ورزشکاران و قهرمانان ملی: اگر با احترام سر میز بنشینند اهل مذاکره‌ایم / در میادین ورزشی مسائل تفرقه‌افکنانه مطرح نشود رئیس جمهوری با تأکید بر اینکهبیشتر بخوانید »