وزیر خارجه عربستان: بسیار خوشحالیم که منطقه از هرگونه تنش با ایران دور شد وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که کشورش بسیار خوشحال است که منطقه از هرگونه تنش بابیشتر بخوانید »