رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: رضایت عامه مردم مدنظر باشد به گزارش  رمز پرس رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هر کجا با مشکل مواجه شدیم، با حضور ، اتحاد وبیشتر بخوانید »