رزمایش ارتش برای مهارکرونا در شیراز توانایی‌ها و ظرفیت‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران با برگزاری یک رزمایش در شیراز به نمایش درآمد. به گزارش رمزپرس از  ایسنا، یکشنبه ۲۵ اسفندبیشتر بخوانید »