رییس پژوهشکده شورای نگهبان روند بررسی موضوع «رجل سیاسی» در شورای نگهبان را تشریح کرد.  به گزارش رمز پرس از ایسنا سیامک ره‌پیک  با اشاره به اینکه «رجل سیاسی» یکیبیشتر بخوانید »