رتبه برترشهرداري منطقه ٤تهران شهرداري منطقه ٤تهران از لحاظ درآمدي از بين مناطق ٢٢ گانه شهرداريهاي تهران رتبه برتر را كسب كرد به گزارش خبرنگار رمز پرس،كل درآمد مصوببیشتر بخوانید »