آغاز بارگذاری سوخت در راکتور AP1000 چین چین بارگذاری سوخت در راکتور هسته‌ای AP1000 خود را در حالی آغاز کرد که این، اولین راکتور از این نوع در جهان بهبیشتر بخوانید »