دکتر امیرجعفری صامت : بررسی راهکارهای لزوم خروج بانک ها از بنگاهداری .دکتر امیرجعفری صامت : ، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی به گزارش رمز پرس در گفتگویی بابیشتر بخوانید »