بدرقه پیکر رئیس تامین اجتماعی و معاون وی در گرگان + تصاویر مراسم ادای احترام و بدرقه پیکر دکتر نوربخش و دکتر تاج الدین، رئیس و معاون پارلمانی سازمان تامینبیشتر بخوانید »