در جریان معاملات جمعه، بسیاری از ارزهای مختلف در برابر دلار در موقعیت برتر قرار گرفتند و دلار به عقب رانده شد. شاخص دلار یک کانال کامل عقب نشست. بهبیشتر بخوانید »