کشف و جمع‌آوری بیش از ۱۹۰ هزار دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز  به گزارش رمز پرس به نقل از مدیرعامل توانیر خاطرنشان‌کرد: همچنین مردم آگاهی یافته اند که فعالیت مراکزبیشتر بخوانید »