محققان ایرانی به دنبال درمان کرونا با کمک پلاسما  به گزارش رمز پرس تیمی از محققان ایرانی با استفاده پلاسما به دنبال درمان کرونا هستند و در این زمینه نخستینبیشتر بخوانید »