دانشگاه‌ها باید بتوانند مزیت‌های هر منطقه را به فرصت تبدیل کنند قائم مقام وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری با بیان این که باید دانشگاه‌ها به سمتی بروند که مزیت‌های هر منطقهبیشتر بخوانید »