شاه چه میزان دارایی را با خودش از  خاک  ایران خارج کرد. ثروت افسانه‌ای شاه که در سال ۱۹۸۷ توسط کوتیه تایید شد در زمان انقلاب حدودا همان ۲۲ میلیونبیشتر بخوانید »