ایرانی‌هاچرا با وجود نیاز ما به سرمایه‌ها   برخی برای خرید خانه سرمایه‌های ارزی را از کشور خارج می‌کنند. به گزارش رمزپرس مصطفی قلی‌خسروی در توضیح این مطلب افزود: در داخلبیشتر بخوانید »