دکتر امیر جعفری صامت، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی عنوان کرد: «خروج نخبگان در ادغام بانک ها» ادغام یکی از طرق ادغام باید به صورت قانونی و با مدیریتبیشتر بخوانید »