ابوترابی فرد: پیوند جریان‌های سیاسی راه را برای نظام هموار می‌کند امام جمعه موقت تهران گفت: برای رسیدن به قدرت، خلق یک جامعه سالم و دستیابی به یک اقتصاد مولدبیشتر بخوانید »